Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bovag Truckdealers

ALGEMEEN
MODEL ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot taxeren, keuren, koop, reparatie en
onderhoud van lichte bedrijfsauto’s (met een totaalgewicht inclusief laadvermogen kleiner of gelijk
aan 3.500 kg.) en hun onderdelen en toebehoren, alsmede met betrekking tot taxeren, keuren,
koop, reparatie en onderhoud van zware bedrijfsauto’s (met meer dan 3.500 kg totaalgewicht
inclusief laadvermogen) en hun onderdelen en toebehoren. Deze voorwaarden zijn van toepassing
met uitsluiting van eventuele door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
Afwijkende voorwaarden of bedingen maken alleen deel uit van de overeenkomst, voor zover die
voorwaarden of bedingen door de dealer/reparateur uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Gebruik uitsluitend voorbehouden aan leden van BOVAG Truckdealers.

Artikel 1: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper/reparateur en/of
waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip
van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.
2. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende
voorwaarde van goedkeuring van de directie van de dealer/reparateur. Indien de directie
niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na de totstandkom
ing van de overeenkomst schriftelijk aan
de koper/opdrachtgever heeft medegedeeld dat hij geen goedkeuring aan de overeenkomst
hecht, wordt het voorbehoud geacht te zijn vervallen.
3. De overeenkomst inzake een nieuwe bedrijfsauto dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd;
die inzake een gebruikte bedrijfsauto dient op verzoek schriftelijk te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient aan de koper een afschrift te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze echter niet nietig.
4. In een schriftelijke koopovereenkomst wordt in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de bedrijfsauto en de eventueel in te ruilen bedrijfsauto, beide met de
eventuele accessoires;
- de prijs van de eventueel in te ruilen bedrijfsauto op het moment van levering van die bedrijfsauto;
- de prijs van de te leveren bedrijfsauto;
- de vermoedelijke afleveringsdatum en het afleveradres;
- de omschrijving van de garantiebepalingen, die op de overeenkomst van toepassing zijn;
- de wijze van betaling.

Artikel 2: Aanpassingen, deelleveringen
1. De dealer/reparateur behoudt zich het recht voor andere dan bestelde zaken te leveren mits
deze dezelfde normale gebruikseigenschappen bezitten als de oorspronkelijk bestelde zaken,
alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen indien en voor zover overeengekomen. Koper/
opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. Koper/opdrachtgever
heeft evenmin het recht om verplichtingen jegens dealer/reparateur op te schorten.
2. De dealer/reparateur is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper/opdrachtgever
technisch noodzakelijke wijzigingen aan te (laten) brengen in de verkochte bedrijfsauto’s, hun
uitrusting en/of onderdelen zonder dat koper enigerlei recht hierop kan doen gelden.
3. De dealer/reparateur heeft het recht een bestelling in gedeelten te leveren en te factureren.

Artikel 3: Termijnen
1. Opgegeven (leverings)termijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet te
beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn
met drie maanden kan de koper/opdrachtgever de dealer/reparateur schriftelijk in gebreke
stellen. Indien de dealer/reparateur drie weken na deze ingebrekestelling het voertuig nog niet
heeft afgeleverd, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper/opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op
schadevergoeding, tenzij de niet-levering te wijten is aan grove schuld of opzet van de dealer/
reparateur.
2. De reparatieduur wordt slechts bij benadering opgegeven.

Artikel 4: Prijzen
1. Opgegeven prijzen zijn netto prijzen, exclusief BTW, leveringskosten, servicekosten en overige
op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten
en/of lasten van derden.
2. Prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders
is overeengekomen.
3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht
tot reparatie of onderhoud geldende prijzen en werkplaatstarieven. Indien na het aanbod en/
of de totstandkoming van enige overeenkomst een prijsverhoging intreedt (b.v. door verhoging
van belastingen, invoerrechten, accijnzen, heffingen, wisselkoersen, lonen, fabrieks- en/of
importeursprijzen e.d.) is de dealer/reparateur gerechtigd de in het aanbod vermelde en/of
overeengekomen prijs te verhogen. De koper/opdrachtgever is te allen tijde aan de prijsverhoging
gebonden, behoudens het bepaalde in lid 4.
4. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 20% van de prijsopgave van een reparatie of
andere opdracht dient contact opgenomen te worden met de koper/opdrachtgever, teneinde
de meerkosten te bespreken. De koper/opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om, binnen
de termijn van 1 week, de overeenkomst te ontbinden onder schadeloosstelling van de dealer/
reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
5. Ruilmotoren/ruildelen worden slechts geleverd tegen inlevering van een oude ruilmotor/ruildeel,
welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn
en waaraan de diverse delen op normale wijze te revideren zijn. Wordt een ruilmotor/ruildeel
met zodanige gebreken wel ingeleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper/
opdrachtgever.

Artikel 5: Levering en risico-overgang
1. Levering geschiedt:
a. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van dealer/reparateur ten behoeve
van de koper/opdrachtgever;
b. door aflevering van het gekochte aan het adres van de koper/opdrachtgever;
c. door ter beschikkingstelling van het gekochte aan een door koper/opdrachtgever opgegeven
adres.
2. Bij ter beschikkingstelling van het gekochte aan het adres van dealer/reparateur ten behoeve
van koper/opdrachtgever, dient koper/opdrachtgever binnen twee weken na dagtekening van
het bericht zijdens dealer/reparateur aan koper/opdrachtgever dat het verkochte ter beschikking
staat, het gekochte af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte door dealer/reparateur aan het adres van koper/opdrachtgever
c.q. het door koper/opdrachtgever opgegeven adres, dient koper/opdrachtgever het verkochte
onmiddellijk af te nemen.
4. Indien koper/opdrachtgever het verkochte niet (tijdig) conform het voorstaande afneemt of afhaalt
is dealer/reparateur gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het in het
bedrijf van de dealer/reparateur c.q. het ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging
en/of tenietgaan binnen de termijn van twee weken als genoemd in lid 2, alsmede tijdens
de periode van stalling, is voor koper/opdrachtgever.
5. Indien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders
blijkt gaat het risico van het verkochte op de koper/opdrachtgever over op het moment dat het
verkochte het bedrijf van dealer/reparateur verlaat.

Artikel 6: Annulering
Onverminderd het recht van dealer/reparateur om nakoming te vorderen, kan dealer/reparateur,
doch is hiertoe niet verplicht, indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren,
de koopovereenkomst ontbinden, waarbij dealer/reparateur het recht heeft aan koper/opdrachtgever
ten minste 15% van de aankoopprijs als schadevergoeding in rekening te brengen. Een verzoek tot
annulering van een koopovereenkomst dient door de koper schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 7: Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden voorafgaande
aan het afleveren van zaken, respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
2. Indien partijen overeenkomen dat betaling geschiedt middels storting of overmaking op een
door de dealer/reparateur aangewezen rekening, dient zulks te geschieden binnen tien dagen
na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank aangegeven
valutadatum wordt aangemerkt als de betalingsdag.
3. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.
Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een
kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen
na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als
na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer
gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk
aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening
worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan
kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
4. De door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van de kosten en ten slotte van de opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
5. Bezwaren tegen de aan koper/opdrachtgever verzonden facturen moeten binnen vijf werkdagen
na de vervaldatum schriftelijk ter kennis van dealer/reparateur worden gebracht. Indien
niet binnen deze termijn enig bezwaar is gemaakt tegen een factuur, wordt koper/opdrachtgever
geacht met de verzonden factuur in te stemmen.
6. In geval van liquidatie, insolventie, van faillissement of surseance van betaling van koper/
opdrachtgever, zijn de vorderingen van dealer/reparateur direct opeisbaar.

Artikel 8: Klachten
1. Indien dealer/reparateur het vervoer van zaken op zich heeft genomen dient koper/opdrachtgever
de zaken direct bij aflevering op transportschade
te controleren en dient hij in
voorkomend geval nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde schade op het door
hem na ontvangst te ondertekenen vervoersdocument. De koper/opdrachtgever dient dit
vervoersdocument uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering van de zaken aan dealer/
reparateur te doen toekomen. Indien koper/opdrachtgever niet aan deze voorwaarde voor
reclame voldoet, vervalt zijn recht zich op transportschade te beroepen.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare klachten, niet veroorzaakt door het transport, dient
koper/opdrachtgever onmiddellijk bij aflevering de gebreken te melden aan dealer/reparateur,
bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk
te hebben geaccepteerd.
3. Tot uiterlijk 3 maanden na aflevering van de bedrijfsauto/prestatie kan de koper/opdrachtgever
klachten die betrekking hebben op niet uiterlijk waarneembare gebreken indienen bij de
dealer/reparateur. Deze klachten behoren binnen acht dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs
ontdekt had kunnen zijn door koper/opdrachtgever schriftelijk bij dealer/reparateur
te zijn ingediend. Wanneer de klacht niet binnen 3 maanden na aflevering van de bedrijfsauto/
prestatie en niet binnen 8 dagen na ontdekking bij de dealer/reparateur worden gemeld wordt
koper/opdrachtgever geacht het gekochte/verrichte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
4. Bij tijdig ingediende klachten zal koper/opdrachtgever dealer/reparateur in gelegenheid
moeten stellen de klacht te controleren. Indien de klacht door dealer/reparateur gegrond wordt
bevonden, zal dealer/reparateur de nodige tijd moeten worden gegund, om het verkochte te
vervangen en/of om de vereiste maatregelen te treffen. Bij vervanging zal rekening worden
gehouden met het profijt dat koper/opdrachtgever intussen bij het verkochte/gepresteerde
heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan koper/opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
5. Klachten met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden
laten de verplichtingen van de koper/opdrachtgever
met betrekking tot andere producten of
onderdelen van deze of een andere overeenkomst onverlet.
6. Tijdig ingediende klachten worden niet in behandeling genomen als blijkt dat koper/
opdrachtgever iets aan het gekochte/verrichte heeft veranderd/laten veranderen, en/of heeft
gerepareerd/laten repareren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming hiertoe door
de dealer/reparateur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Onverminderd de garantiebepalingen sluit dealer/reparateur uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid
uit jegens koper/opdrachtgever voor alle schade uit welke hoofde dan ook ontstaan,
daaronder begrepen alle directe en indirecte schade (zoals gevolgschade, bedrijfsschade of
derving van inkomsten), behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door
opzet of grove schuld zijdens dealer/reparateur.
2. Indien en voor zover er op dealer/reparateur enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen is gepresteerd, welke zal
worden vastgesteld aan de hand van de factuur aangaande de onderliggende overeenkomst.
Iedere aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid
door de verzekeraar van dealer/reparateur wordt uitgekeerd.
3. Dealer/reparateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van koper/
opdrachtgever, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden.
4. De koper/opdrachtgever vrijwaart de dealer/reparateur tegen alle aanspraken van derden die
stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst die dealer/reparateur aan c.q.
vanwege koper/opdrachtgever heeft geleverd of heeft verleend. Koper/opdrachtgever zal aan
dealer/reparateur alle schade (inclusief kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van
of in verband met zodanige vorderingen van derden.

Artikel 10: Non-conformiteit, garantie
1. Koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op rechten uit
hoofde van non conformiteit in de zin van boek 7 BW.
2. Op leveranties van nieuwe voertuigen en/of onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing
die door de fabrikant c.q. de importeur op deze zaken wordt verstrekt.
3. Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is uitsluitend garantie van
toepassing voor zover schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11: Reparatie en BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
1. Bij uitvoering van de overeenkomst wordt gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer
dit met betrekking tot een bepaald onderdeel gebruikelijk is, van ruilonderdelen. Dealer/reparateur
gebruikt onderdelen van een goede kwaliteit. Vervangen onderdelen worden uitsluitend
aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de dealer/reparateur,
zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
2. Indien na uitvoering van de dealer/opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en kennisgeving
daarvan aan de koper/opdrachtgever, het betreffende voertuig niet binnen twee weken na
de kennisgeving is afgehaald, is dealer/opdrachtgever gerechtigd om stallingkosten in rekening
te brengen conform het in dealer/reparateur bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico
voor beschadiging en/of tenietgaan van het betreffende voertuig en/of onderdeel na de kennisgeving
is voor rekening van koper/opdrachtgever.
3. De dealer/reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede
opdrachten gedurende een periode van drie maanden tot een maximum van 25.000 km,
te rekenen vanaf het tijdstip dat de bedrijfsauto weer ter beschikking van de koper/opdrachtgever
is gesteld.
4. Ter zake van de in lid 3 genoemde werkzaamheden ontvangt koper/opdrachtgever een
gespecificeerde rekening.
5. De garantie omvat het door de reparateur op zijn kosten alsnog goed uitvoeren van de opgedragen,
niet goed uitgevoerde werkzaamheden. Is het alsnog uitvoeren naar het oordeel van
de dealer/reparateur niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de koper/opdrachtgever recht op
een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de
oorspronkelijke niet goed uitgevoerde reparatie, tenzij de koper/opdrachtgever aantoont dat de
schade voortspruit uit opzet of grove schuld van de zijde van de dealer/reparateur.
6. De garantie geldt binnen de Europese Unie, tenzij koper aantoont dat elders opgetreden
defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Unie afwijkende omstandigheden aldaar
(inferieure wegen, inferieure brandstoffen etc.).
7. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties. Eveneens zijn van garantie
uitgesloten:
- gebreken in materialen of onderdelen die door de koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of
terbeschikking gesteld;
- gebreken die het gevolg zijn van door de koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen,
tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de koper/opdrachtgever gegeven
adviezen;
- in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de
laklaag.
8. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de koper/opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van de gebreken de dealer/reparateur
daarvan in kennis stelt;
b. de dealer/reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen,
tenzij deze toestemming verleent tot reparatie elders;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de dealer/reparateur werkzaamheden hebben
verricht die in verband staan met de door de dealer/reparateur verrichte werkzaamheden ter
zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk
herstel zich elders heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door
de andere reparateur verstrekte gegevens. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die
reparateur eveneens lid van de BOVAG te zijn;
d. de bedrijfsauto oneigenlijk gebruikt wordt, waaronder onder andere wordt verstaan:
- overbelading;
- gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig;
- ondeskundige besturing en/of gebruik van voertuig;
- gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.
9. Het hiervoor onder lid 8 onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het
buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het noodzakelijke
herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dat in het bedrijf van de reparateur gold.
10. De op basis van lid 3 van dit artikel uitgevoerde garantiereparaties worden onder dezelfde
voorwaarden als daarin genoemd, wederom gegarandeerd.
11. In het kader van de BOVAG Onderhoudsgarantie kan de koper/opdrachtgever ter zake van
geschillen een schriftelijk beroep doen op bemiddeling door BOVAG Bemiddeling (Postbus 1100,
3980 DC BUNNIK) indien hij zijn klacht heeft ingediend bij de reparateur binnen de in lid 3.
genoemde termijn.
12. Ten aanzien van door dealer/reparateur geproduceerde ruilmotoren en door dealer/reparateur
compleet uitgevoerde revisies zijn de garantiebepalingen
van toepassing die zijn vastgesteld in
het kader van de BOVAG Revisiegarantie en die zijn neergelegd in het BOVAG Revisiegarantiebewijs
dat wordt afgegeven. Ten aanzien van door derden geproduceerde ruilmotoren c.q. door
derden uitgevoerde revisies zijn uitsluitend de door deze derden gehanteerde garantiebepalingen
van toepassing.

Artikel 12: Overmacht
1. Dealer/reparateur is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dealer/reparateur
daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
2. Indien dealer/reparateur door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals
onder andere (maar niet beperkt tot): niet, niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/
importeur, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden,
maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de
overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst
te voorzien was, vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging
bij transport, brand, diefstal, etc. ofwel bij dealer/ reparateur ofwel bij haar leverancier; niet
of niet tijdig in staat is de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen heeft
dealer/reparateur het recht om het overeengekomene binnen redelijke termijn uit te voeren,
of -als nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbonden te verklaren.
3. Koper/opdrachtgever is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden
gedurende de eerste zes maanden dat deze toestand voortduurt niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst over te gaan. Koper/opdrachtgever is nimmer bevoegd schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 13: Opschorting, retentierecht, pandrecht, verrekening, ontbinding
1. Indien koper/opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en andere
tussen partijen gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is dealer/
reparateur gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder
gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, dit onverminderd alle overige de dealer/reparateur toekomende rechten.
2. De dealer/reparateur is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst,
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper/opdrachtgever op
verzoek en ten genoegen van de dealer/reparateur zekerheid heeft gesteld voor de nakoming
van al zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten.
Indien koper/opdrachtgever nalaat binnen tien werkdagen na verzoek van dealer/
reparateur naar genoegen zekerheid te stellen, kan dealer/reparateur de overeenkomst per
aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden en is koper/opdrachtgever
verplicht de door dealer/reparateur reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden.
3. De dealer/reparateur is (onverminderd alle overige rechten) gerechtigd alle zaken van de koper/
opdrachtgever die de dealer/reparateur in haar macht heeft voor rekening en risico van de
koper/opdrachtgever onder zich te houden, totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen,
alsmede
alle andere vorderingen welke dealer/reparateur op de koper/opdrachtgever heeft,
geheel zijn voldaan, tenzij er voldoende zekerheid ter zake de voldoening van de vorderingen
wordt gesteld en de voldoening daardoor niet wordt vertraagd.
4. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere
reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting
te weigeren of op te schorten.
5. Door zaken in de macht van de verkoper/reparateur te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever
daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper/reparateur, uit welke hoofde
ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit
hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij overeen dat dealer/
reparateur als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht
door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden
als onderhandse akte te doen registreren.
6. Koper/opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.
7. Dealer/reparateur kan, naast de overige aan haar toekomende rechten, de overeenkomst
met koper/opdrachtgever te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper/opdrachtgever per direct ontbinden
indien koper/opdrachtgever niet in staat wordt geacht te voldoen aan zijn opeisbare
schulden, indien koper/opdrachtgever de opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt,
indien voor koper/opdrachtgever surséance van betaling wordt aangevraagd, indien koper/
opdrachtgever diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van koper/opdrachtgever
wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of
indien koper/opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel
van) diens vermogen.

Artikel 14: Verkoop met inruil
1. Indien bij verkoop van een nieuwe bedrijfsauto tegen inruil van een gebruikt voertuig de koper/
opdrachtgever in afwachting van de levering van het nieuwe voertuig het oude voertuig blijft
gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigendom van de dealer/reparateur nadat de
feitelijke levering daarvan aan de dealer/reparateur heeft plaatsgevonden.
2. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, gene uitgezonderd en met name die van onderhoud en
eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder
begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico
van koper/opdrachtgever.
3. Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren
als op het ogenblik van de taxatie. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat
verkeert als ten tijde van de taxatie heeft de dealer/reparateur de bevoegdheid het inruilvoertuig
te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen,
dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.
4. Het in te ruilen voertuig dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs
deel 1 en deel 2 en een overschrijvingsbewijs dan wel deel 1A, deel 1B en deel II. Indien
één of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt/ontbreken, behoudt dealer/reparateur
het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verbandhoudende
waardevermindering, koper kosten in rekening te brengen.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de koper/opdrachtgever geen volledige betaling van al het geleverde aan de dealer/
reparateur heeft verricht en/of ook anderszins niet aan al haar verplichtingen uit de met de
dealer/reparateur gesloten overeenkomst heeft voldaan, behoudt de dealer/reparateur zich ter
zake van al het geleverde de eigendom voor, terwijl de geleverde zaken voor rekening en risico
komen van de koper/opdrachtgever.
2. Koper/opdrachtgever is slechts gerechtigd de zaken ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening
te gebruiken.
3. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de niet of onvolledig betaalde zaken te verpanden
en/of aan anderen over te dragen in eigendom, bezit, houderschap of op andere wijze te
vervreemden of te bezwaren waardoor deze rechten op die zaken zouden verkrijgen; voorts
is hij in geval van niet tijdige betaling gehouden de gekochte zaken op eerste aanmaning van
de dealer/reparateur aan deze terug te geven, die deze zaken onder zich mag houden totdat
de koper/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het recht
van de dealer/reparateur de zaken in dat geval tot zich te nemen en daarover anderszins te
beschikken. In geval van definitieve terugname door dealer/reparateur zal koper/opdrachtgever
worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de
oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
4. Indien de dealer/reparateur het nodig acht zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stil
pandrecht onder voorbehoud worden gevestigd,
ter zake alle vorderingen welke de dealer/reparateur op de koper/opdrachtgever heeft, één
en ander onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de koper/
opdrachtgever overgaat.
5. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van aanschaf is voldaan, draagt de
koper/opdrachtgever zorg voor een volledige aansprakelijkheids- en cascoverzekering van
het voertuig. Koper/opdrachtgever dient dealer/reparateur desgevraagd inzage te geven in
de verzekeringspolissen. Koper/opdrachtgever verpand bij deze, ter meerdere zekerheid als
voormeld, aan dealer/reparateur alle rechten welke hij tegen verzekeraars zou kunnen doen
gelden. Dealer/reparateur verklaart hierbij deze verpanding aan te nemen.

Artikel 16: Recall
Wanneer dealer/reparateur wordt geattendeerd op een gebrek aan een door dealer/reparateur
geleverde bedrijfsauto, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie door
de fabrikant/importeur, dan stelt dealer/reparateur koper/opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk
in kennis. Indien koper/opdrachtgever zich na de schriftelijke kennisgeving niet onverwijld
tot dealer/reparateur wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper/opdrachtgever uit dien
hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat dealer/reparateur, noch fabrikant/importeur
aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper/opdrachtgever geleden en te lijden schade
waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend eventuele gevolgschade.

Artikel 17: Conversie
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei
wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet,
aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene
voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene
voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming
worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend
met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een
dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 18: Verwerking persoonsgegevens
De gegevens van koper worden door de dealer/reparateur verwerkt. Tevens is dealer/reparateur
gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking
van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Aan de hand van deze verwerking kan de dealer/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de
garantieverplichtingen jegens koper nakomen, optimale service verlenen, koper tijdig voorzien
van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van
persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper bij de
dealer/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 19: Recht/forumkeuze
Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen dealer/reparateur en
koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980
(Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende
zaken. Van geschillen neemt – onverminderd het in artikel 6 aangaande de onderhoudsgarantie
bepaalde – de op grond van dit Nederlandse recht bevoegde Nederlandse rechter kennis.           
 
Versie: februari 2014